در حال نمایش 5 نتیجه

آزمون تیزهوشان ششم دبستان کار جدیدی از گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی(برای اولین بار) از دبستان تا کنکور

تیزهوشان ششم

آزمون های الکترونیک اوج برای اولین بار آزمونی طراحی کردیم که یادگیری دانش آموز کمک کنه نه فقط یک سنجش ساده
1,200,000 تومان
آزمون تیزهوشان پنجم دبستان کار جدیدی از گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی(برای اولین بار) از دبستان تا کنکور

تیزهوشان پنجم

آزمون های الکترونیک اوج برای اولین بار آزمونی طراحی کردیم که یادگیری دانش آموز کمک کنه نه فقط یک سنجش ساده
1,100,000 تومان
آزمون تیزهوشان چهارم دبستان کار جدیدی از گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی(برای اولین بار) از دبستان تا کنکور

تیزهوشان چهارم

آزمون های الکترونیک اوج برای اولین بار آزمونی طراحی کردیم که یادگیری دانش آموز کمک کنه نه فقط یک سنجش ساده
1,100,000 تومان
آزمون تیزهوشان سوم دبستان کار جدیدی از گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی(برای اولین بار) از دبستان تا کنکور

تیزهوشان سوم

آزمون های الکترونیک اوج برای اولین بار آزمونی طراحی کردیم که یادگیری دانش آموز کمک کنه نه فقط یک سنجش ساده
900,000 تومان
آزمون تیزهوشان دوم دبستان کار جدیدی از گروه آموزشی اوج ناشر کتب الکترونیک و برگزار کننده آزمون های الکترونیک تستی و تشریحی(برای اولین بار) از دبستان تا کنکور

تیزهوشان دوم

آزمون های الکترونیک اوج برای اولین بار آزمونی طراحی کردیم که یادگیری دانش آموز کمک کنه نه فقط یک سنجش ساده
750,000 تومان