نفرات برتر آزمون های تستی یازدهم

مرحله پانزدهم:

تجربی :

1.علیرضا معتمد                           شیراز

2.اریا بخششی                             تهران

3.حمید جوادی                             کرج

ریاضی :

1.امین حسینی                            رشت

2.مصطفی امیری                          یزد

3.اران کریمی                              گرگان

انسانی :

1.سینا رحیمی                              تبریز

2.کیمیا سلیمانی                          اهواز

3.فرید کریمی                              تهران

مرحله چهاردهم:

تجربی :

1.فاطمه میرزایی                        بندرعباس

2.علیرضا معتمد                         شیراز

3.حلما راسخ                               تهران

ریاضی :

1.امین حسینی                            رشت

2.غزاله مجتبی                          اصفهان

3.ریحانه رحمتی                        ساری

انسانی :

1.فاطمه مرادی                              ایلام

2.فرید کریمی                              تهران

3.سینا رحیمی                             تبریز

مرحله سیزدهم:

تجربی :

1.عرفان صالحی                            تهران

2.علیرضا ابراهیم زاده                    بابل

3.فاطمه میرزایی                        بندرعباس

ریاضی :

1.امین حسینی                            رشت

2.متین حصاری                            قم

3.زهرا یگانه                              اصفهان

انسانی :

1.سینا رحیمی                              تبریز

2.فرید کریمی                              تهران

3.سعید مرتضایی                        کرج

مرحله دوازدهم:

تجربی :

1.شیلا رحمتی                             همدان

2.سها حیدری                              گرگان

3.مهدی رعایی                             اردبیل

ریاضی :

1.رها فردوس                               تبریز

2.مینا سبزی                               تهران

3.زهرا یگانه                              اصفهان

انسانی :

1.سینا رحیمی                              تبریز

2.روشنک رضایی                         تهران

3.فاطمه روحی                           سنندج

مرحله یازدهم:

تجربی :

1.مهدی رعایی                             اردبیل

2.علیرضا معتمد                         شیراز

3.علیرضا ابراهیم زاده                  بابل

ریاضی :

1.مصطفی امیری                           یزد

2.مائده روستایی                       بیرجند

3.عماد بختیاری                         تهران

انسانی :

1.زهرا عینی                                ارومیه

2.فرید کریمی                             تهران

3.سینا رحیمی                             تبریز

مرحله دهم

تجربی :

1.علیرضا ابراهیم زاده                 بابل

2.فرحناز بختیاری                     زنجان

3.ستاره نصیری                     بندرعباس

ریاضی :

1.فاطمه صدری                         تهران

2.معین لشکری                       ارومیه

3.سپیده آزادی                        زاهدان

انسانی :

1.سعید مرتضایی                       کرج

2.سینا رحیمی                           تبریز

3.روشنک رضایی                       تهران

مرحله نهم:

تجربی :

1.حمید نوری                                         تهران

2.لامیا روحی                                        مشهد

3.سها حیدری                                      گرگان

ریاضی :

1.فاطمه صدری                                     تهران

2.سینا قادری                                       تبریز

3.مائده روستایی                                 بیرجند

انسانی :

1.فاطمه روحی                                    سنندج

2.روشنک مومنی                                 اصفهان

3.رینا ریحانی                                     ارومیه

مرحله هشتم:

تجربی :

1.علیرضا معتمد                                  شیراز

2. رها رسا                                        تهران

3.حمید نوری                                    تهران

ریاضی :

1. غزاله مجتبی                                اصفهان

2.امان میرزایی                              کرمانشاه

3.مصطفی امیری                               یزد

انسانی :

1.فرید کریمی                                تهران

2.عرشیادهاشمی                           بجنورد

3.کوثر همت نژاد                           تبریز

مرحله هفتم:

تجربی :

1.علیرضا ابراهیم زاده                      بابل

2.رها رسا                                   تهران

3.فاطمه میرزایی                       بندرعباس

ریاضی :

1. غزاله مجتبی                             اصفهان

2.مهدی سالاری                             اردبیل

3.فاطمه احمدی                             تهران

انسانی :

1.فاطمه روحی                               سنندج

2.سینا رحیمی                               تبریز

3.فرید کریمی                              تهران

مرحله ششم:

تجربی :

1.اریا بخششی                             تهران

2.رها رسا                                   تهران

3.علیرضا ابراهیم زاده                      بابل

ریاضی :

1.فاطمه احمدی                             تهران

2.ریحانه رحمتی                            ساری

3.مهدی سالاری                             اردبیل

انسانی :

1.روشنک مومنی                           اصفهان

2.فرهاد دیوانی                              اراک

3.فاطمه مرادی                             ایلام

مرحله پنجم:

تجربی :

1.نوشا رحیمی                              رشت

2.رها رسا                                   تهران

3.علیرضا ابراهیم زاده                    بابل

ریاضی :

1.مائده روستایی                           بیرجند

2.مهدی سالاری                             اردبیل

3.امین حسینی                             رشت

انسانی :

1.زهرا عینی                                 ارومیه

2.فرید کریمی                              تهران

3.مینا لطیفی                              شهرکرد

مرحله چهارم:

تجربی :

1.عرفان صالحی                             تهران

2.علیرضا ابراهیم زاده                     بابل

3.علیرضا معتمد                           شیراز

ریاضی :

1.فاطمه احمدی                             تهران

2.امین حسینی                             رشت

3.سینا نجومی                             سنندج

انسانی :

1.فرید کریمی                               تهران

2.کیمیا سلیمانی                          اهواز

3.فاطمه مرادی                             ایلام

مرحله سوم:

تجربی :

1.علیرضا معتمد                           شیراز

2.عرفان صالحی                           تهران

3.مونا کریمی                             تبریز

ریاضی :

1.امین حسینی                           رشت

2.عماد بختیاری                          تهران

3.امیر حسین قربانی                  تهران

انسانی :

1.سینا رحیمی                              تبریز

2.فرید کریمی                             تهران

3.الهام محمدزاده                        کرمان

مرحله دوم:

تجربی :

1.مهدی رعایی                             اردبیل

2.علیرضا معتمد                          شیراز

3.علیرضا ابراهیم زاده                    بابل

ریاضی :

1.مصطفی امیری                           یزد

2.مائده روستایی                       بیرجند

3.عماد بختیاری                          تهران

انسانی :

1.زهرا عینی                                ارومیه

2.فرید کریمی                             تهران

3.سینا رحیمی                             تبریز

مرحله اول

تجربی :

1. عماد بختیاری                        تهران

2. مونا کریمی                           تبریز

3. علیرضا معتمد                       شیراز

ریاضی :

1.زهرا یگانه                           اصفهان

2. مصطفی امیری                      یزد

3. فاطمه صدری                       تهران

انسانی :

1. سینا رحیمی                         تبریز

2. گلشیفه مرادی                      تهران

3.زهرا عینی                            ارومیه

نفرات برتر آزمون ها ، گروه آموشی اوج ، فروشگاه محصولات اوج ، اپلیکیشن آی اوج ، برنامه آزمون و کلاس ها

پا