مرحله ششم

دوم :

1.مصطفی هادی                         بندرعباس

2. فاطمه صادقی                          تهران

3. نازنین عسکری                        سنندج

مرحله پنجم

دوم :

1.نازنین عسکری                          سنندج

2. سنا میرایی                              تبریز

3. علی رضا برقی                          رشت

مرحله چهارم

دوم :

1.علی رضا برقی                             رشت

2. امیر محمد اکبری                      شاهرود

3. مینا نجفی                               تهران

مرحله سوم

دوم :

1.فرهیم احمدی                           شیراز

2. مینا نجفی                              تهران

3. علی رضا برقی                          رشت

مرحله دوم

دوم :

1. محمد جواد مرادی                       تهران

2. فریناز محمدی                          مشهد

3. مصطفی هادی                      بندرعباس

مرحله اول

دوم :

1. مینا نجفی                                تهران

2. فرهیم احمدی                          شیراز

3. محمد جواد مرادی                     تهران

نفرات برتر آزمون ها ، گروه آموشی اوج ، فروشگاه محصولات اوج ، اپلیکیشن آی اوج ، برنامه آزمون و کلاس ها