نفرات برتر آزمون های تستی هفتم

مرحله ششم

هفتم :

1.نارین همتی                             اصفهان

2.رامتین نیلی                              ساری

3.رومین هاشمی                         تهران

مرحله پنجم

هفتم :

1.بردیا قربانی                              تبریز

2.حمید رضا علی نژاد                   مشهد

3.مینو هدایتی                           تهران

مرحله چهارم

هفتم :

1.نارین همتی                            اصفهان

2.فاطمه صبحانی                          اراک

3.شهاب زارعی                           تهران

مرحله سوم

هفتم :

1. رومین هاشمی                        تهران

2. رینا محبی                               کرج

3.حمید رضا علی نژاد                  مشهد

مرحله دوم

هفتم :

1. نارین همتی                           اصفهان

2. رونیکا مرادی                           ساری

3. رومین هاشمی                       تهران

مرحله اول

هفتم :

1. نارین همتی                           اصفهان

2. مبین حقی                             زاهدان

3. بردیا قربانی                            تبریز

نفرات برتر آزمون ها ، گروه آموشی اوج ، فروشگاه محصولات اوج ، اپلیکیشن آی اوج ، برنامه آزمون و کلاس ها