نفرات برتر آزمون های تستی سوم

مرحله ششم

سوم :

1.ملیکا نعمتی                              تبریز

2.ایلسا نقوی                              همدان 

3. آناهیتا رجبی                           کیش

مرحله پنجم

سوم :

1. مژده کریمی                            تهران

2. آیان میکائیل                          مشهد

3.رادین غنی زاده                       اصفهان

مرحله چهارم

سوم :

1. امیلا رضایتی                           تهران

2. امیر عباسی                            رشت

3.آناهیتا رجبی                          کیش

مرحله سوم

سوم :

1. ایلسا نقوی                            همدان 

2. رادین غنی زاده                      اصفهان

3.کیان خسروشاهی                   تهران

مرحله دوم

سوم :

1. آیان میکائیل                          مشهد

2. امیلا رضایتی                          تهران

3.رادین غنی زاده                       اصفهان

مرحله اول

سوم :

1. ضحا حسینی                          تهران

2. رایان سلامی                          کرمان

3.ایلسا نقوی                            همدان 

نفرات برتر آزمون ها ، گروه آموشی اوج ، فروشگاه محصولات اوج ، اپلیکیشن آی اوج ، برنامه آزمون و کلاس ها