نفرات برتر آزمون های تستی ششم تیزهوشان

مرحله دهم

ششم تیزهوشان :

1.راستین رو‌شنی                         زنجان

2.امیرحسین دوستی                    ایلام

3.مروارید راضی                          اردبیل

مرحله نهم

ششم تیزهوشان :

1.رادین فلاحی                            رشت

2.هیراد حسینی                          تهران

3.غزاله محمدی                            یزد

مرحله هشتم

ششم تیزهوشان :

1.داوود رضایی                            تهران

2.غزاله محمدی                             یزد

3.روناک احمدپور                       کرمان

مرحله هفتم

ششم تیزهوشان :

1.مروارید راضی                          اردبیل

2.حنانه خیرالله                           تبریز

3.محمد جواد معصومی             شاهرود

مرحله ششم

ششم تیزهوشان :

1.داوود رضایی                            تهران

2.غزاله محمدی                            یزد

3.روناک احمدپور                        کرمان

مرحله پنجم

ششم تیزهوشان :

1. اریسا مهدی پور                      رشت

2. غزاله محمدی                          یزد

3.امیرحسین دوستی                   ایلام

مرحله چهارم

ششم تیزهوشان :

1. امیرحسین دوستی                    ایلام

2. اریسا مهدی پور                      رشت

3.رادین فلاحی                           رشت

مرحله سوم

ششم تیزهوشان :

1. اریسا مهدی پور                      رشت

2. محمدرضا ایمن                       تهران

3.امیرحسین دوستی                   ایلام

مرحله دوم

ششم تیزهوشان :

1. مروارید راضی                          اردبیل

2. اریسا مهدی پور                      رشت

3.داوود رضایی                           تهران

مرحله اول

ششم تیزهوشان :

1. داوود رضایی                           تهران

2. غزاله محمدی                           یزد

3.روناک مجیدی                         گرگان

نفرات برتر آزمون ها ، گروه آموشی اوج ، فروشگاه محصولات اوج ، اپلیکیشن آی اوج ، برنامه آزمون و کلاس ها