نفرات برتر آزمون های تستی دوازدهم

مرحله نهم:

تجربی :

1.حمید نوری                              تهران

2.لامیا روحی                              مشهد

3.سها حیدری                            گرگان

ریاضی :

1.فاطمه صدری                          تهران

2.سینا قادری                             تبریز

3.مائده روستایی                      بیرجند

انسانی :

1.فاطمه روحی                            سنندج

2.روشنک مومنی                       اصفهان

3.رینا ریحانی                            ارومیه

مرحله هشتم

دوازدهم تجربی :

1.هدیه احمدی                             تبریز

2.حسین متقی                            شیراز

3.ساریا امجدی                            تهران

دوازدهم ریاضی :

1.مجتبی حیدری                          تهران

2.راستین محمدی                        مشهد

3.اهورا مولوی                            همدان

دوازدهم انسانی :

1.معین رضایی                          کرمانشاه

2.مینا خطیبی                            سمنان

3.ایلیا مکانی                            مشهد

مرحله هفتم

دوازدهم تجربی :

1.ماهان کریمی                           اصفهان

2.مینو خردی                                تبریز

3.حسین متقی                            شیراز

دوازدهم ریاضی :

1.ژینوس رضوی                          لرستان

2.مجتبی حیدری                          تهران

3.حدیثه سمیری                          تبریز

دوازدهم انسانی :

1.ایلیا مکانی                               مشهد

2.فرحناز مولایی                        اصفهان

3.میلاد محمد نژاد                       تهران

مرحله ششم

دوازدهم تجربی :

1.محمد نجی                                اصفهان

2.هدیه احمدی                             تبریز

3.مینو خردی                                تبریز

دوازدهم ریاضی :

1.فاطمه احمدی                            تهران

2.راستین محمدی                      مشهد

3.ژینوس رضوی                          لرستان

دوازدهم انسانی :

1.الیسا حبیبی                             سنندج

2.مینا خطیبی                            سمنان

3.فرحناز مولایی                        اصفهان

مرحله پنجم

دوازدهم تجربی :

1.محمد نجی                                اصفهان

2.فرحناز عباسی                            سمنان

3.حسین متقی                            شیراز

دوازدهم ریاضی :

1.حدیثه سمیری                           تبریز

2.مجتبی حیدری                          تهران

3.حسین خدایی                        شهربابک

دوازدهم انسانی :

1.شیرین لیبدی                             بیجار

2.انیس رضازاده                           اردبیل

3.مهسا خانی                              تهران

مرحله چهارم

دوازدهم تجربی :

1.مهران شیرازی                            کرمان

2.هدیه احمدی                             تبریز

3.ساریا امجدی                             تهران

دوازدهم ریاضی :

1.فاطمه احمدی                            تهران

2.نگار کریمی                                اراک

3.مجتبی حیدری                          تهران

دوازدهم انسانی :

1.معین رضایی                          کرمانشاه

2.فرحناز مولایی                          اصفهان

3.مینا خطیبی                            سمنان

مرحله سوم

دوازدهم تجربی :

1.مهران شیرازی                            کرمان

2.هدیه احمدی                             تبریز

3.ساریا امجدی                             تهران

دوازدهم ریاضی :

1.میترا حسینی                              یزد

2.فاطمه احمدی                            تهران

3.حسین خدایی                         شهربابک

دوازدهم انسانی :

1.میلاد محمد نژاد                         تهران

2.معین رضایی                          کرمانشاه

3.محمد لطیفی                           بیجار

مرحله دوم

دوازدهم تجربی :

1.سنا مرادی                                 تهران

2.محمد نجفی                             اصفهان

3.هدیه احمدی                            تبریز

دوازدهم ریاضی :

1.اهورا مولوی                            همدان

2.راستین محمدی                      مشهد

3.مهدیه عابدی                         تهران

دوازدهم انسانی :

1.فرحناز مولایی                        اصفهان

2.میلاد محمد نژاد                     تهران

3.لیدا رحمانی                          سنندج

مرحله اول

دوازدهم تجربی :

1. ایمان نصرتی                        مشهد

2.میلاد احمدی                          اراک

3. ایسان هدایتی                    رشت

دوازدهم ریاضی :

1. زهرا مرادی                           تهران

2. شیلا رضایتی                       تهران

3. محمد امینی                        تبریز

دوازدهم انسانی :

1. طاها امیری                           تبریز

2. فرهان رجبی                       اصفهان

3. فاطمه حیدری                      تهران

نفرات برتر آزمون ها ، گروه آموشی اوج ، فروشگاه محصولات اوج ، اپلیکیشن آی اوج ، برنامه آزمون و کلاس ها