مرحله پانزدهم

تجربی :

1.مصطفی بختیاری                      تهران

2.امیر رضا جعفری                      شیراز

3.نگین کریمی                         بیرجند

ریاضی :

1.معین جعفری                            تبریز

2.تینا اکبری                               اهواز

3. ایلیا رحمتی                            تهران

انسانی :

1.محمد احمدی                           اصفهان

2. مژده کیایی                             تهران

3.سیما اکبری                           سنندج

مرحله چهاردهم

تجربی :

1.مینا صفر زاده                             تهران

2. هنگام یوسفی                           یزد

3. پیمان شریفی                         زاهدان

ریاضی :

1. امیررضا کریمی                       گرگان

2. معین جعفری                            تبریز

3.ایلیا رحمتی                            تهران

انسانی :

1.محمد رجبی                              کرج

2. فاطمه محمدی                        کرمانشاه

3.هدیه جهانی                           تهران

مرحله سیزدهم

تجربی :

1.فرهمند ابراهیمی                      اصفهان

2.مصطفی بختیاری                      تهران

3.مینا صفر زاده                           تهران

ریاضی :

1.یلدا جعفری                             شیراز

2.تینا اکبری                               اهواز

3. امیررضا کریمی                       گرگان

انسانی :

1.فاطمه مرادی                              شیراز

2. عرفان کنعانی                           ارومیه

3.فاطمه محمدی                        کرمانشاه

مرحله دوازدهم

تجربی :

1. امیر رضا جعفری                         شیراز

2. مصطفی بختیاری                      تهران

3. فرهمند ابراهیمی                     اصفهان

ریاضی :

1.زهرا  مرتضایی                          شیراز

2. ایلیا رحمتی                            تهران

3.معین جعفری                          تبریز

انسانی :

1.محمد احمدی                           اصفهان

2. عرفان کنعانی                         ارومیه

3.فاطمه مرادی                           شیراز

مرحله یازدهم

تجربی :

1.شیوا نجف زاده                           اراک

2.فرهمند ابراهیمی                    اصفهان

3.مینا صفر زاده                           تهران

ریاضی :

1.یلدا جعفری                             شیراز

2. ایلیا رحمتی                            تهران

3.سروش مهتابی                        کرمان

انسانی :

1.امیرسام ساسان                        رودسر

2. محمد رجبی                              کرج

3.هدیه جهانی                           تهران

مرحله دهم

تجربی :

1. امیرحسین کریمی                      رشت

2. ارینا حیدری                            مشهد

3. طاها امیری                              یزد

ریاضی :

1.معین جعفری                            تبریز

2. ایلیا رحمتی                            تهران

3.رامتین اکبری                            اصفهان

انسانی :

1. محمد رجبی                             کرج

2. هانیه فرجی                             مشهد

3.رایان هاشمی                        تهران

مرحله نهم

تجربی :

1.مینا صفر زاده                           تهران

2.مهشید هژبر                           همدان

3.مصطفی بختیاری                      تهران

ریاضی :

1.معین جعفری                            تبریز

2.تینا اکبری                               اهواز

3. ایلیا رحمتی                            تهران

انسانی :

1.محمد احمدی                           اصفهان

2. مژده کیایی                           تهران

3.محمد رجبی                              کرج

مرحله هشتم

تجربی :

1. محمد فقیه                                یزد

2. ارینا حیدری                            مشهد

3. مینا صفر زاده                         تهران

ریاضی :

1.معین جعفری                            تبریز

2. ایلیا رحمتی                            تهران

3.تینا اکبری                               اهواز

انسانی :

1.محمد رجبی                              کرج

2. محمد احمدی                         اصفهان

3.هدیه جهانی                           تهران

مرحله هفتم

تجربی :

1.فرهمند ابراهیمی                      اصفهان

2.امیر رضا جعفری                       شیراز

3.مینا صفر زاده                           تهران

ریاضی :

1.یلدا جعفری                             شیراز

2.تینا اکبری                               اهواز

3. امیررضا کریمی                       گرگان

انسانی :

1.امیرسام ساسان                         رودسر

2. عرفان کنعانی                           ارومیه

3.فاطمه محمدی                        کرمانشاه

مرحله ششم

تجربی :

1. طاها امیری                                یزد

2. مصطفی بختیاری                      تهران

3. امیر رضا جعفری                      شیراز

ریاضی :

1.زهرا  مرتضایی                          شیراز

2. ایلیا رحمتی                            تهران

3.معین جعفری                          تبریز

انسانی :

1.محمد رجبی                              کرج

2. امیر مهدی حسینی                 زاهدان

3.فاطمه مرادی                          شیراز

مرحله پنجم

تجربی :

1.امیر رعیتی                             لاهیجان

2.امیر رضا جعفری                       شیراز

3.مینا صفر زاده                           تهران

ریاضی :

1.ایلیا رحمتی                             تهران

2.فرهمند امینی                         تهران

3.یلدا جعفری                             شیراز

انسانی :

1.عرفان کنعانی                           ارومیه

2. رایان هاشمی                        تهران

3.امیرسام ساسان                     رودسر

مرحله چهارم

تجربی :

1. طاها امیری                              یزد

2. ارینا حیدری                           مشهد

3. امیر رضا جعفری                      شیراز

ریاضی :

1.یسنا حسنی                             شیراز

2. امیررضا کریمی                       گرگان

3.ایلیا رحمتی                            تهران

انسانی :

1. هدیه جهانی                           تهران

2. محمد رجبی                             کرج

3.نگین مشکین                          اراک

مرحله سوم

تجربی :

1. امیر رضا جعفری                       شیراز

2.مهشید هژبر                           همدان

3. ارینا حیدری                           مشهد

ریاضی :

1.محمد علیزاده                        کرمانشاه

2. یسنا حسنی                           شیراز

3.تینا اکبری                               اهواز

انسانی :

1. هدیه جهانی                           تهران

2. عرفان کنعانی                         ارومیه

3.محمد احمدی                         اصفهان

مرحله دوم

تجربی :

1.میثاق ابراهیمی                        تهران

2. امیر رضا جعفری                      شیراز

3. مهشید هژبر                         همدان

ریاضی :

1.تینا اکبری                               اهواز

2. یسنا حسنی                           شیراز

3.مهرشاد بهرامی                       ساری

انسانی :

1. امیرسام ساسان                     رودسر

2. رایان هاشمی                        تهران

3.عرفان کنعانی                        ارومیه

مرحله اول

تجربی :

1.سیراد لاهیجانی                        تبریز

2. ایلیا رحمتی                            تهران

3. امیر رضا جعفری                     شیراز

ریاضی :

1. ایلیا رحمتی                            تهران

2. تینا اکبری                             اهواز

3.سیلار سلیمانی                      اصفهان

انسانی :

1. میترا جلالی                            مشهد

2. سعید موسوی                        رشت

3.فریناز محمدی                         تهران

نفرات برتر آزمون ها ، گروه آموشی اوج ، فروشگاه محصولات اوج ، اپلیکیشن آی اوج ، برنامه آزمون و کلاس ها