نفرات برتر آزمون های تستی نهم

مرحله ششم

نهم :

1.محمد رضازاده                         شیراز

2.طاها دشتی                             یزد

3. ایلیا کریم نژاد                        تهران

نهم تیزهوشان :

1.حمید رضایی                            تبریز

2.مهدی عرضی                           مشهد

3.فرحناز مرادی                            شیراز

مرحله یازدهم

نهم :

1.محمد رضازاده                          شیراز

2.نارین حکمتی                           رشت

3.اسرا فتحی                                رشت

نهم تیزهوشان :

1.علیرضا فدایی                            کرمان

2.فرحناز مرادی                             شیراز

3.محمد جواد زرین                     اصفهان

مرحله دهم

نهم :

1.ویانا کریمی                             تهران

2.رسنا حکیمی                            اهواز

3. ارسلان حیدری                         شیراز

نهم تیزهوشان :

1.طاها رجب زاده                        اصفهان

2.نریمان حشمت                      لاهیجان

3.حمید رضایی                            تبریز

مرحله نهم

نهم :

1. ایلیا کریم نژاد                          تهران

2.کیان واحدی                              کرج

3. ارسام نصیری                           بابل

نهم تیزهوشان :

1.حمید رضایی                            تبریز

2.مهدی عرضی                           مشهد

3.رسا کیانی                               بیرجند

مرحله هشتم

نهم :

1. ویانا کریمی                             تهران

2. محمد دادرس                         رفسنجان

3. فاطمه میرزایی                        سنندج

نهم تیزهوشان :

1.طاها رجب زاده                        اصفهان

2. امیر کیان محبی                       شیراز

3.مصطفی مظلومی                      کرمان

مرحله هفتم

نهم :

1. محمد رضازاده                        شیراز

2. ویانا کریمی                             تهران

3. ایلیا کریم نژاد                       تهران

نهم تیزهوشان :

1. نریمان حشمت                      لاهیجان

2.فرحناز مرادی                             شیراز

3.حمید رضایی                            تبریز

مرحله ششم

نهم :

1.ویانا کریمی                             تهران

2.ایلیا کریم نژاد                        تهران

3.طاها دشتی                             یزد

نهم تیزهوشان :

1.فرحناز مرادی                             شیراز

2.سحاب نثری                             تهران

3.میثم کریمی                            تهران

مرحله پنجم

نهم :

1.اسرا فتحی                                رشت

2.رسنا حکیمی                             اهواز

3.ویانا کریمی                             تهران

نهم تیزهوشان :

1.علیرضا فدایی                            کرمان

2.فرحناز مرادی                             شیراز

3.حمید رضایی                            تبریز

مرحله چهارم

نهم :

1.ویانا کریمی                             تهران

2.رامتین رسا                              رشت

3. رسنا حکیمی                          اهواز

نهم تیزهوشان :

1.مهدی عرضی                           مشهد

2.حمید رضایی                            تبریز

3.مبین نیکوکار                           تهران

مرحله سوم

نهم :

1. ایلیا کریم نژاد                          تهران

2.ویانا کریمی                              تهران

3. محمد دادرس                       رفسنجان

نهم تیزهوشان :

1.الهه جعفری                               کرج

2.حمید رضایی                            تبریز

3.رسا کیانی                               بیرجند

مرحله دوم

نهم :

1. محمد دادرس                         رفسنجان

2. ایلیا کریم نژاد                         تهران

3. اسرا فتحی                             رشت

نهم تیزهوشان :

1.نریمان حشمت                       لاهیجان

2. مهدی عرضی                          مشهد

3.امیر کیان محبی                       شیراز

مرحله اول

نهم :

1. محمد رضازاده                        شیراز

2. ایلیا کریم نژاد                       تهران

3. رسنا حکیمی                         اهواز

نهم تیزهوشان :

1.رسا کیانی                               بیرجند

2. مهدی عرضی                          مشهد

3. نریمان حشمت                      لاهیجان

نفرات برتر آزمون ها ، گروه آموشی اوج ، فروشگاه محصولات اوج ، اپلیکیشن آی اوج ، برنامه آزمون و کلاس ها